+91 820 922 2591
Week days: 00:00 - 24:00 - 24 X 7

North India : Region

Jammu & Kashmir: Leh – Ladakh, Srinagar

Himachal Pradesh: Manali, Dharamsala, Shimla

Punjab: Amritsar, Chandigarh

Rajasthan: Jaipur, Ajmer-Pushkar, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur

Gujarat: Gandhinagar-Ahmedabad, Gir, Diu

Delhi-Uttarakhand – Delhi, Rishikesh-Haridwar

Uttra Pradesh-Bihar-Madhya Pradesh: Varanasi, Bodh Gaya, Khajuraho